Krisesenteret i Sogn og Fjordane, årsmelding 2018

Årsmelding Krisesenteret i Sogn og Fjordane 2018

Barn på krisesenter 1

Gave til Krisesenteret?

Jeg vet - krisesenteret i Sogn og Fjordane

Til deg som har med barn å gjøre

Viktige linker, for deg som har med barn å gjøre

http://www.jegvet.no/

https://snakkemedbarn.no/

Jeg vet - krisesenteret i Sogn og Fjordane

Jeg vet – Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Snakk med barn - krisesenteret i Sogn og Fjordane

Snakk med barn – Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Det trygge huset. Krisesenteret SF.

Filmer om krisesenter

Krisesenteret Sogn og Fjordane

Ledig stilling – miljøterapeut 100 %

Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane har et gratis døgnåpent lavterskeltilbud for kvinner, menn og barn som er utsatte for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er lokalisert i Florø, men dekker hele Sogn og Fjordane

Vi har en ledig stilling som miljøterapeut 100 % i tre-delt turnus.

Primæroppgave:

Målrettet miljøarbeid/oppfølging, hjelp og støtte til beboere og dagbrukere på Krisesenteret

Krav til utdanning:

 • Minimum 3-årig relevant høyskoleutdanning.
 • Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper.
 • Erfaring fra arbeid innen rus og psykiatri vil være en fordel.

Vi ønsker oss en medarbeider som:

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Har evne til å arbeide strukturert og selvstendig, men samtidig kunne samarbeide i team.
 • Har selvinnsikt og evne til selvrefleksjon, samt å jobbe med egen følelsesregulering.
 • Har evne til å kunne takle krevende situasjoner og vise fleksibilitet og tydelighet i utfordrende situasjoner.
 • Er en lojal lagspiller som tar ansvar og bidrar til godt arbeidsmiljø.
 • Er løsningsfokusert og resultatorientert.
 • Er empatisk og omsorgsfull.
 • Er over 25 år.
 • Har førerkort.

Tiltredelse 1. februar 2019

Søknadsfrist 23. november 2018

Søknad sendes:

Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Postboks 188
6901 Florø

eller på e-post wenche.hovland@krisesenteret.sf.no

Mer informasjon om stillingen ved henvendelse på tlf. 57 74 36 00 eller e-post:

Daglig leder Wenche Hovland  wenche.hovland@krisesenteret.sf.no

eller nestleder Ann-Sissel Tresnes ann-sissel@krisesenteret.sf.no

Krisesenteret Sogn og Fjordane - ærespris Wenche Hovland

Wenche fekk ærespris

Under Krisesentersekretariatet sitt årsmøte 2018 blei Wenche Skorpen Hovland, daglig leiar i Sogn og Fjordane Krisesenter og Wanja Sæther, leiar av Krisesenteret i Salten, tildelt årets Ærespris. Inga Marte Thorkildsen, byråd i Oslo kommune, fekk årets Rettighetspris.

Dette seier Krisesentersekretariatet om kvifor Wenche i Florø fekk æresprisen:

Wenche Skorpen Hovland har jobbet på krisesenteret i 21 år. Hun ble daglig leder i 2008 og innehar fortsatt stillingen. Gjennom disse årene har Wenche gjort en formidabel innsats for at kvinner og barn skal få realisert sine menneskerettigheter – et liv uten vold og overgrep.

“Hun har gjennom solidaritet, engasjement, kamp, inkludering, mot, feminisme, utholdenhet, medmenneskelighet, kjærlighet og idealisme hatt det målet å skape kvinnefred for alle kvinner og deres barn og de siste årene også menn».

Wenche er engasjert og uredd. Hun har vært en pådriver i kampen mot menneskehandel og har en genuin forståelse for mishandlingsproblematikken og viktigheten av det kvinnepolitiske arbeidet.

Les om tildelinga på sekretariatet si nettside.

Eg er takknemlig, stolt, ydmyk og beæret over å ha mottatt årets ærespris fra Krisesentersekretariatet, seier Wenche – og  utrykker ein stor takk til flotte kollegaer og medsøstre!– Eg vil dele den med alle mine medarbeiderar.
Utan dei tvilar eg på at det hadde blitt nokon pris, for dei er ei fantastisk personalgruppe! Dei burde også ha fått ein pris for godt arbeidsmiljø, for det er veldig flotte folk som jobbar her – omsorgsfulle, dyktige og heilt unike! sler Hovland fast og legg til at dei også får mykje gode tilbakemeldingar får brukarane sine.

Les meir i Firdaposten 27. april

Krisesenteret SF - pengegave

Gudmorgåve til Krisesenteret

I samband med dåpen av dei to nye ferjene på Lote-Anda sambandet har Fjord1 donert 30.000 kroner til Krisesenteret, fortel Firdaposten i dag.

Tidlegare denne veka blei dei to nye elektriske ferjene til Fjord1 på Lote-Anda sambandet døypt etter alle kunstens regler. Gudmorgåva vart så omgjort til ei fin pengegåve til Krisesenteret i Sogn og Fjordane.

Gudmødrene Magni Hjertenes Flyum og Karoline Bjerkeset avgjorde kven som skulle få dei 30.000 kronene. Valet falt på Krisesenteret.

– Krisesenteret er svært takksame og set stor pris på gåva! Pengane skal brukast på best mogleg måte til det beste for alle dei valdsutsette kvinner, barn og menn som søker hjelp på Krisesenteret.

Les heile saka her FIRDAPOSTEN 15. mars 2018

 

Stopp opp og les

Stopp opp og les!

Gjer ein forskjell til jul.

Du kan støtte Yasmin – som er svikta av alle – ved å sette inn pengar på

 • kontonr. 3705 28 88019
 • «vippse» til 472 45 678.

God jul!

Taushet tar liv – kampanjestart i Florø

Kampanjen ”Taushet tar liv” vart markert på Krisesenteret i Sogn og Fjordane 1. desember. Mange samarbeidspartar og etatar var samla til lunsj, og innlegga og  diskusjonane rundt bordet gjekk på tema ”korleis førebygge dødeleg vald i nære relasjonar”. Det er likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO), som saman med Krisesentersekretariatet har fått innvilga tilskotsmidlar til kampanjen – og som inviterte til kampanjestart saman med Krisesenteret i Sogn og Fjordane.

– Dette angår oss alle, anten vi høyrer til ein etat, eit politisk parti – eller er berre vanlege folk, og vi må alle bry oss, innleia Wenche Skorpen Hovland med. Ho er dagleg leiar på krisesenteret her i fylket, og gav sine samarbeidspartar gode skussmål. Vi har eit fantastisk samarbeid med Politiet sa ho, og det er mykje kompetanse i fylket. Ho la samtidig vekt på at det framleis finst ein del manglar hos enkelte når det gjeld fenomenforståing.

Manglar fenomenforståing
Wenche S. Hovland fortalde ei historie som illustrerte det som ofte kan vere ein realitet. Krisesenteret fekk ein dag telefon frå ein lensmann som ville snakke med ei dame som hadde søkt tilflukt der saman med borna sine – på grunn av grov fysisk og psykisk vald frå ektemannen. Mellom anna hadde eit av barna blitt stengt inne i fryseboksen. Lensmannen som hadde kjent husfaren i alle år fekk snakke med ho. Ho fekk ei overhøvling og beskjed om at ho måtte komme seg heim igjen, for her sat mannen hennar heilt knust. Dette vitnar om mangel på forståing  – som ofte har sin bakgrunn i at slike ting snakkar vi ikkje om – og det er utruleg at det skal vere slik i dag.

Krev havarikommisjon
Mona Larsen-Asp som er avdelingsleiar hos LDO sa i si innleiing at kvart fjerde drap i Norge er eit partnerdrap. I dei fleste tilfelle har det vore registrert vald i familien i forkant. Den viktigaste jobben vi har å gjere er å førebygge vald i nære relasjonar. Vi har utfordra justisminister Anundsen til å få på plass ein ”havarikommisjon” som trår til ved slike krisesituasjonar. Han har lovt å sette ned ei ekspertgruppe – og vi står på til det er kome på plass.

Overlever – men misser alt
Dei beskyttande tiltaka vi har i dag er besøksforbod, voldsalarm, hemmeleg adresse og såkalla kode 6 – der folk ”går under jorda”. Folk reddar livet sitt, men dei misser alt anna, sa Mona Larsen-Asp. Dei utsette – først og fremst kvinner og born –  misser det som gjer livet meining, medan valdsutøvaren går fri. Samfunnet burde heller satse på tiltak som rettar seg mot overgriparen. Fotlenke og tett oppfølging av Politiet ville vore meir effektivt. – Samfunnsoppdraget er å stogge dei som slår. No er det slik at folk må flykte frå heimen – som skal vere den tryggaste plassen ein har.

Livet går til helvete
Det er 3 personar i Norge som går med fotlenke på grunn av familievald og besøksforbod, sa Tove Smaadahl frå Krisesentersekretariatet. Samtidig er det 850 born og vaksne som lever i skjul i Norge – etter kode 6. Leiaren for Krisesentersekretariatet sa det med reine ord; Livet går til helvete for mange av desse. Ein kjem ikkje heilskinna gjennom livet når ein lever i skjul og på flukt – med ukjent adresse og identitet – og ikkje minst livet med angsten for å bli oppdaga.

Meir varetekt
Kjell Magne Barsnes frå Politiet sa at bruk av varetekt burde prioriterast meir, og så er det viktig å sikre seg informasjon tidleg når noko skjer. I Oslo har talet på partnerdrap gått ned etter at Politiet implementerte analyseverktøyet SARA – som medverkar til å avdekke og forebygge vald i nære relasjonar på eit så tidleg tidspunkt som mogleg. – Denne metoden brukar vi også her i Florø sa Barsnes, men la samtidig vekt på at ein kan bli endå flinkare. Det er ingen her i fylket som har ein såkalla omvendt valdsalarm (fotlenke). Dessverre så er det slik at brot på besøksforbod også er eit stort problem. Truleg har dette med kapasitet å gjere sa representantane frå Politiet.

Vi treng Barnehus
Gry Ommedal frå barnevernet i Florø fortalde om deira utfordringar med born som er utsette for vald. Det er tungvint og utruleg ressurskrevjande – og ei stor påkjenning for borna – å måtte reise til Barnehuset i Bergen. Vi ønskjer å få på plass eit slikt tilbod her i fylket. Siv Førde Refsnes som er styreleiar i Krisesenteret la vekt på at vi alle kan løfte i lag. Det er viktig at vi torer å snakke med borna om det som skjer – så kan vi alle gjere ein forskjell.

Still dei rette spørsmåla
Du ser det ikkje før du trur det, sa kommuneoverleg Øystein Furnes frå Førde – som også repesenterer Overgrepsmottaket i Førde. Det er ikkje så enkelt når vi alle bur i små samfunn – der alle kjenner alle. Skamma er djupt forankra i samfunnet vårt – difor er det viktig å tore å stille spørsmål. Han og fleire stilte spørsmål ved om vi er flinke nok til å stille dei rette og dei direkte spørsmåla. Ein må ha faste rutinar der ein spør uansett – ”er du utsett for vald?”

Gullstandard skal redde liv
Gode rutinar og systematisk førebygging kan hindre at valden endar med drap, sa Tove Smaadahl og overrekte ein liten koffert med ein 12 punkts gullstandard –  til Kjell Magne Barsnes frå Politiet og Karianne Torvanger frå Flora kommune. Vi krev eit skikkeleg løft i arbeidet mot vald og partnerdrap. Politiet skal sørge for at kvinner og born er trygge i eigen heim.

Politi

Et varslet drap?

Så skjedde det igjen. Natt til mandag denne uken ble en kvinne og hennes sønn drept. Ektemannen og stefaren er siktet for drapet. Kvinnen hadde planer om å flykte til et krisesenter dagen etter hun ble drept og hun hadde vært hos politiet for å anmelde den nå drapssiktede ektemannen for psykisk vold.

Krisesentersekretariatet reagerer sterkt på at den drepte kvinnen skal ha blitt avvist da hun ville anmelde ektemannen. Leder Tove Smaadahl sier at dette er grov uforstand i tjenesten dersom det stemmer og spør seg om det var et varslet drap.

Hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap. Mange av partnerdrapene skjer på tross av at de er varslede drap med tydelige faresignaler i tiden før drapet. Den dødelige volden mot kvinner i nære relasjoner er spesiell fordi drapsofrene nesten alltid drepes hjemme. Vi vet også at risikoen for å bli drept er størst i bruddfasen. Ifølge studien «Partnerdrap i Norge 1990–2012» av forsker Solveig Karin Bø Vatnar, hadde 71 prosent av alle drapsofrene vært utsatt for partnervold før drapet. 35 prosent, hadde vært i kontakt med politiet, slik som Pimsiri. Pårørende i partnerdrapsstudien opplevde at alvoret i situasjonen ikke ble forstått av de offentlige instansene de henvendte seg til, når de hadde meldt sin bekymring. Volds- og drapsrisiko vurderes også for lavt i hjelpeapparat fordi man tror terskelen er lav for å melde bekymring, noe den ikke er, ifølge studien.

Statistikken for krisesentertilbudene for 2015, som nylig har kommet, viser at 84 % av krisesenterbeboerne hadde vært utsatt for psykisk vold, 63 % hadde vært utsatt for trusler og 62 % hadde vært utsatt for fysisk vold. Vi vet at psykisk vold, som for eksempel trusler om drap, kan medføre høy risiko for dødlig vold i følge risikokartleggingsverktøyet SARA.

Risikokartleggingsverktøyet SARA må tas i bruk og implementeres. I tillegg må brudd på besøksforbud straks sanksjoneres. Det er viktig at alle som oppsøker politi og hjelpeapparat blir trodd og får god hjelp og beskyttelse. Offentlige tjenesteytere må bli bedre til å forhindre drap, og tenke beskyttelse i alt de gjør. Vi må forebygge slik at vi ikke opplever stadig at kvinner og deres barn blir drept av sin samlivspartner. Det er på tide at man blir tatt på alvor dersom man melder bekymring ved vold.

Artikkel henta frå Krisesentersekretariatet